សេចក្តីផ្តើម

គ្រីបផ្តោតបេសកកម្មសេចក្តីផ្តើម

ប្រវត្តិ

នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១០ ក្រុមអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យនូវបញ្ហាប្រឈមដើម្បីឱ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការទាក់ទាញមនុស្សឱ្យលឺដំណឹងល្អ។ ដូច្នេះពួកគេបានរើសបាល់ទាត់មួយហើយទៅវាលស្រែទទេហើយចាប់ផ្តើមទាត់។ មិនយូរប៉ុន្មានហ្វូងមនុស្សតូចៗ ១០ នាក់បានប្រែទៅ ៥០ ហើយបន្តកើនឡើង។ អ្នកផ្សាយដំណឹងល្អបានបង្ហាញដំណឹងល្អហើយអ្នកជឿថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ទ្រង់។ ដោយមិនដឹងច្បាស់នូវអ្វីដែលព្រះបានគ្រោងទុកពួកគេបានសុំជំនួយ។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមចែករំលែកគំនិតនៅឯបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅកណ្តាលរដ្ឋអាត្លង់តារដ្ឋ Texas និងក្រសួងជើងឯក។ ទោះបីជាគំនិតគំរូត្រូវបានបង្កើតឡើងក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ក្រុមនេះគឺដើម្បីបង្កើតក្រសួងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដែលប្រទេសនីមួយៗមានសមត្ថភាពធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីធ្វើតាមព្រះនៅពេលពួកគេមើលទ្រង់។

យើងបានឃើញព្រះនៅកន្លែងធ្វើការ។

យើងបានឃើញព្រះនៅកន្លែងធ្វើការ។

យើងបានអធិស្ឋានស្វែងរកប្រាជ្ញាហើយផ្ទៀងផ្ទាត់វាតាមរយៈបទគម្ពីរ។

យើងបានអធិស្ឋានស្វែងរកប្រាជ្ញាហើយផ្ទៀងផ្ទាត់វាតាមរយៈបទគម្ពីរ។

ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានផែនការរបស់យើងដល់យើង។

ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានផែនការរបស់យើងដល់យើង។

ព្រះបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការរចនាយីហោសម្រាប់រូបសញ្ញានិងអាវ។

ព្រះបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការរចនាយីហោសម្រាប់រូបសញ្ញានិងអាវ។

ព្រះបាន ឲ្យ យើងនូវបាល់ដែលមានថាមពលខ្ពស់ជាងមុនសំរាប់ផ្សាយដំណឹងល្អ។

ព្រះបាន ឲ្យ យើងនូវបាល់ដែលមានថាមពលខ្ពស់ជាងមុនសំរាប់ផ្សាយដំណឹងល្អ។

ព្រះបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវកម្មវិធីសិក្សាភាពជាសិស្ស។

ព្រះបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវកម្មវិធីសិក្សាភាពជាសិស្ស។

ព្រះបានប្រទានប្រព័ន្ធរង្វាន់មេដាយដល់យើង។

ព្រះបានប្រទានប្រព័ន្ធរង្វាន់មេដាយដល់យើង។

ព្រះបានប្រទានដល់យើងនូវទស្សនវិស័យពិភពលោក។

ព្រះបានប្រទានដល់យើងនូវទស្សនវិស័យពិភពលោក។

ព្រះបានប្រទានដល់យើងនូវការកើនឡើង។

ព្រះបានប្រទានដល់យើងនូវការកើនឡើង។


បេសកកម្ម

ព្រះគ្រីស្ទផ្តោតជើងឯកស្វែងរកការនាំមនុស្សឱ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈផ្លូវកីឡា។ នៅពេលដែលពួកគេបានទទួលយកព្រះគ្រីស្ទពួកគេនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្សអំពីរបៀបដើម្បីបង្ហាញព្រះគ្រីស្ទដល់អ្នកដទៃ។ នៅពេលក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទសកម្មពួកគេនឹងចង់នាំព្រះយេស៊ូវទៅក្រុមគ្រួសារព្រះវិហារនិងពិភពលោក។ នៅពេលចំនួនសិស្សកើនឡើងក្រសួងការពារជាតិនឹងគុណខ្លួនឯង។


ចក្ខុវិស័យ

វាជាចក្ខុវិស័យរបស់គ្រីស្ទម៉ាស់សេនឆ័រដើម្បីផ្តល់ធនធានរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមជំនុំពិភពលោកសម្រាប់គោលបំណងនៃការឈ្នះការបង្រៀននិងគុណតាមរយៈកីឡា។ ចក្ខុវិស័យចាប់ផ្តើមដោយការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៃពិភពលោកដែលនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនិងការរីកចម្រើនរបស់វា។

 

ចែករំលែក
kmKhmer