ស៊ីស៊ីអ៊ែត Services សេវាកម្មកំណត់ពេល

Christ Centered Homesស៊ីស៊ីអ៊ែត Services សេវាកម្មកំណត់ពេល

CCC_logo

ខេមបូឌា

កំពង់ចម្លងកម្ពុជា
កីឡា៖ បាល់ទាត់និងបាល់ទះ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃអង្គារម៉ោង ៥ ៈ ៣០ ល្ងាច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥ ៈ ៣០ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ ៤ ៈ ៣០ រសៀល

 

ហ្គីតាម៉ាឡា

ណូដូដេលអាហ្គីឡា Solola, សូឡាឡា,
កីឡា៖ បាល់ទាត់និងបាល់ទះ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃអាទិត្យ ១០ ៈ ៣០ ព្រឹក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦ ៈ ៣០ ល្ងាច

សហរដ្ឋអាមេរិក

គ្រីបផ្តោតបេសកកម្ម
702 Holly St.
អាត្លង់តា, TX 75551
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃពុធម៉ោង ៧ យប់

ហ្សាំប៊ី

មូលដ្ឋានគ្រឹះសាលាជុងា
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃអាទិត្យ ២ រសៀល

ទីលានលេងសហគមន៍ Mungule
ឈីឈីសប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃសៅរ៍ ៣ រសៀល

ឈីលីនជេបងប្អូនគ្រីស្ទាន
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា៖ បាល់ទះ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃពុធម៉ោង ២ រសៀល

ដីសហគមន៍លីបឡា
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា៖ បាល់ទះ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃសៅរ៍ ៣ រសៀល

ដីសាលាបឋមសិក្សាជីលីនជេ
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃអាទិត្យ ៤ រសៀល

ដីលេងសហគមន៍ប៊ូឡែន
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍

មជ្ឍមណ្ឌលជីវិតម៉ុសស៊ីព្រះយេស៊ូវ
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃអាទិត្យ ២ ៈ ៣០ រសៀល

មជ្ឍមណ្ឌលជីវិតម៉ុសស៊ីព្រះយេស៊ូវ
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា៖ បាល់ទះ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃពុធ ៤ ៈ ៤ រសៀល

ទីលានលេងសហគមន៍ Kaloko
Ndola, ហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃពុធម៉ោង ២ រសៀល; ថ្ងៃសៅរ៍ ១០ យប់

ទីលានលេងសហគមន៍ Kaloko
Ndola, ហ្សំបៀ
កីឡា៖ បាល់ទះ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃអាទិត្យ ២ ៈ ៣០ រសៀល; ថ្ងៃសុក្រ ៤ ៈ ៣០ រសៀល

សាលាបឋមសិក្សាសាលីដា
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃអង្គារម៉ោង ៣ រសៀល

កានយ៉ាម៉ា
លូសាកាប្រទេសហ្សំបៀ
កីឡា: បាល់ទាត់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ៊ីមែលមកយើង នៅទីនេះ
ថ្ងៃសៅរ៍ ២ រសៀល

ចែករំលែក
kmKhmer