ស៊ូដង់

Christ Centered Homesស៊ូដង់
របាយការណ៍អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាពាក្យសុំអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា

ស៊ូដង់

Islam is the state religion and, as such, is protected and promoted.

RELIGIONS POPULATION % ADHERENTS ANNUAL GROWTH
Muslim 61.38 26,511,518 +1.6%
Christian 26.11 11,277,546 +4.8%
Traditional Ethnic 11.10 4,794,361 +0.1%
Non-Religious 1.40 604,694 +3.8%
Other 0.01 4,319 +2.2%
ចែករំលែក
kmKhmer