ການສຶກສາໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ສູນກາງອົງພຣະຄຣິສຕ໌ການສຶກສາໃນພຣະ ຄຳ ພີ
loLao