ခရစ်တော်ဗဟိုမစ်ရှင်များ

နမ်ဘီယာ

သာသနာပြုအစီရင်ခံစာသာသနာပြုလျှောက်လွှာ

နမ်ဘီယာ

Secular state with freedom of religion.

RELIGIONS POPULATION % ADHERENTS ANNUAL GROWTH
Christian 91.44 2,022, +1.7%
Ethnoreligionist 4.52 99,984 +9.4%
Non-Religious 4.00 88,481 +1.9%
Jewish 0.04 885 -2.5%
မျှဝေပါ
my_MMMyanmar