பிரேசில்

Christ Centered Homesபிரேசில்
மிஷனரி அறிக்கைமிஷனரி விண்ணப்பம்

பிரேசில்

Freedom of religion and separation of Church and state.

RELIGIONS POPULATION % ADHERENTS ANNUAL GROWTH
Christian 91.40 178,616,852 +1.1%
Animist/Spiritist 5.40 10,552,856 +1.8%
Non-Religious/Other 2.24 4,377,481 -5.3%
Muslim 0.29 566,727 +4.0%
Buddhist 0.26 508,100 +1.8%
Jewish 0.06 117,254 +1.0%
பகிர்
ta_INTamil