டொமினிக்கன் குடியரசு

மிஷனரி அறிக்கைமிஷனரி விண்ணப்பம்

டொமினிக்கன் குடியரசு

Catholicism is unofficially the state religion based on a concordat with the Vatican. The Catholic Church jealously guards its privileged status. Full freedom of religion in basic rights for non-Catholics.

RELIGIONS POPULATION % ADHERENTS ANNUAL GROWTH
Christian 94.35 9,647,742 +1.3%
Non-Religious 3.20 327,215 +4.9%
Ethnoreligionist 2.23 228,028 +2.0%
Muslim 0.11 11,248 +5.6%
Baha'i 0.08 8,180 +4.2%
Buddhist 0.02 2,045 +1.4%
Jewish 0.01 1,023 +1.4%
பகிர்
ta_INTamil