எகிப்து

Christ Centered Homesஎகிப்து
மிஷனரி அறிக்கைமிஷனரி விண்ணப்பம்

எகிப்து

Islam is the state religion; until recently the large Christian minority was left in relative peace.

RELIGIONS POPULATION % ADHERENTS ANNUAL GROWTH
Muslim 86.67 73,213,986 +1.9%
Christian 12.83 10,838,069 +1.4%
Non-Religious/Other 0.50 422,372 +1.8%
பகிர்
ta_INTamil