ប្រភពធនធានមីឌា

Christ Centered Homesប្រភពធនធានមីឌា

****************************************************************************************************************************************************************

សូមស្វាគមន៍ចំពោះទំព័រមេឌារបស់យើង! វីដេអូនិងអូឌីយ៉ូនឹងត្រូវបានបន្ថែមឆាប់ៗនេះ។

ចុចលើឯកសារ PDF ដើម្បីទាញយកនិងបោះពុម្ពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កិច្ចបំរើរបស់អ្នក។

****************************************************************************************************************************************************************

សំភារៈដែលបានបោះពុម្ពដោយទិតៈ

ការណែនាំអំពីប្រធានបទនៃការអធិស្ឋាន

 

ចែករំលែក
kmKhmer